Home    Therapie    Artsen    ISL    Mening    Contact    Impressarium

NETWERK-Lipolyse

Uitgever

lichtblick gmbh

 Mühlenstr. 19

4317 Drensteinfurt

Kantongerecht Münster HRB 8088

BTW-nummer: DE153623025

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid!

Impressarium

(Deze gegevens dienen ter informatie volgens de Teledienstwet - TDG)

Inhoud van het online-aanbod

De auteur geeft geen garantie op de volledigheid, actualiteit, kwaliteit of juistheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen de exploitant van deze website of tegen de auteur van deze inhoud, die zich betrekken op materiele of ideële schade die door het gebruiken of niet-gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van onnauwkeurige of onvolledige informatie veroorzaakt werden, zijn principieel uitgesloten voor zover van de zijde van de auteur geen bewezen opzettelijke of grove nalatigheid ten laste ligt.

Betreffende de links

Deze website bevat directe en indirecte links naar externe internetsites. Het handelt zich hier om een pure service voor de bezoeker van deze website.

Wij verklaren uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de linkzetting, de overeenkomende gekoppelde pagina’s vrij van illegale inhoud waren. Wij hebben geen enkele invloed op de actuele of toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gekoppelde pagina's. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde pagina's die na de linkzetting veranderd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gezette links en verwijzingen. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die door het gebruiken of niet-gebruiken zulke aard van aangeboden informatie ontstaan, is enkel de aanbieder van de pagina aansprakelijk, waarnaar verwezen wordt, niet degene die via links op de bepaalde publicatie enkel verwijst.

Indien U ondanks ons onderzoek een in uw mening bedenkelijke link vinden of een link niet wenst op uw pagina, deel dit ons dan vormloos per E-mail mee. Terecht gekritiseerde links worden onmiddellijk verwijderd, zonder dat u rechtshulp inroepen moet.

Rechtskracht

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is deel van de inhoud van de website, van waar naar deze pagina verwezen wordt. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst de geldende rechtspositie niet, niet meer of onvolledig voldoen zouden, blijven de resterende delen van het document alsook hun inhoud en hun geldigheid daarvan onberoerd.

Aanmerking op maningspogingen

Geen maningen zonder voorafgaandelijk contact!

Indien de inhoud of de opmaak van deze pagina’s onbekende rechten van derden of wettelijke bepalingen schenden, verzoeken wij u ons een overeenkomend bericht zonder rekening te sturen. Het laten verdwijnen van een mogelijkerwijze van deze pagina's uitgaande schending van het octrooirecht door octrooi-eigenaars zelf mag niet zonder mijn toestemming plaatsvinden.

Wij garanderen dat terecht gekritiseerde passages onmiddellijk verwijderd worden, zonder dat de inschakeling van rechtshulp nodig is. Ontstane kosten voor u zonder voorafgaandelijk contact, worden volledig teruggewezen door ons en een eventuele tegeneis wegens schending van de voorgaande bepalingen ingediend.

 

    © 2006-2016 by Lichtblick GmbH Impressarium